Site Logotype

 

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Miyos, Hoorn

Artikel 1. Algemeen
1.1   Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, bestellingen en alle overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van producten via de website van Miyos.

1.2   Het accepteren van diensten of het plaatsen van bestellingen op de website van Miyos betekent dat de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden wordt aanvaard.

1.3   Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Totstandkoming van de Overeenkomst
2.1  Alle aanbiedingen van Miyos, alsmede de door Miyos opgegeven prijzen, vergoedingen en termijnen, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.2  Een koopovereenkomst komt eerst tot stand door verzending van een opdracht bevestiging per mail door Miyos, naar aanleiding van een door de wederpartij gedane bestelling. De klant accepteert de Algemene Voorwaarden door een aanvraag of bestelling te plaatsen tevens verklaart de klant de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen dat de klant meerderjarig is of toestemming heeft van ouders of wettelijke verzorgers om bij Miyos te bestellen. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper.

2.3   Miyos heeft te allen tijde het recht om een bestelling zonder opgave van redenen te weigeren, hetgeen de klant door Miyos zo spoedig mogelijk zal worden meegedeeld.

2.4   De klant garandeert dat de door hem of haar in de aanvraag aan Miyos opgegeven informatie juist en volledig is.

2.5   Kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen op de internetsite en/of in de bevestiging e-mail binden Miyos niet.

2.6   Klant zal wijzigingen van adres- en andere persoonsgegevens, uiterlijk tien (10) dagen voor ingang van de betreffende wijziging melden aan Miyos, door middel van het e-mailadres info@miyos.nl. Alle gevolgen die voortvloeien uit niet tijdige melding van (adres)wijzigingen, komen geheel voor rekening en risico van de klant.

Artikel 3. Prijzen
3.1  De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief 21% BTW.

3.2  Alle prijzen en tarieven genoemd op de website en mailing van Miyos zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en eventuele programmeer- en typefouten.

Artikel 4. Betaling
4.1  Betaling kan geschieden op de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Na het plaatsen en betalen via iDEAL ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail over de bestelling.

4.2  Bij bestellingen via onze webshop kan betaald worden middels iDEAL. Bij een bank opdracht door de klant zijn de eventuele transactie kosten altijd voor de opdrachtgever van de transactie. De volledige aankoopprijs word door de klant vooruitbetaald.

Artikel 5. Levering
5.1  Orders die zijn binnengekomen, worden indien op voorraad wekelijks verstuurd, waardoor u de levering vaak na verzending de volgende dag ontvangt. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn.

5.2  Overschrijding van de door Miyos opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de klant nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

5.3  De maximale levertijd zal dertig (30) werkdagen bedragen tenzij anders overeengekomen.

Bij overschrijding van de maximale wettelijke levertijd van dertig (30) werkdagen heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u schriftelijk te berichten. U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen gecrediteerd.

5.4  Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de koper per e-mail of telefonisch worden gemeld. Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.5  De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan ons. Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.

Artikel 6. Herroepingsrecht
6.1  De klant heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen veertien (14) dagen na ontvangst de bestelling te herroepen, zonder aanbetaling van een boete zolang het product niet geopend of gebruikt is. Miyos mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van haar reden(en) verplichten. De klant heeft dan ook de mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. Echter, de kosten voor de levering op het bezorg adres komen voor rekening van de klant.

6.2  Hiertoe dient de klant binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst op het bezorg adres contact op te nemen met Miyos via info@miyos.nl. In deze e-mail dient de klant naam, ordernummer en (indien van toepassing) bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaand, ontvangt u binnen één (1) werkdag een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren.

6.3  Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals zij dat in een winkel zou mogen doen.

De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product.

6.4  Uiterlijk binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst op het bezorg adres dient het product teruggestuurd te worden voor rekening van de koper. U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige orderbedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen na bevestiging van uw bestelling door Miyos plaats.

6.5  Miyos gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.

6.6  Miyos behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer (het vermoeden bestaat dat) de producten reeds zijn geopend, gebruikt of door de schuld van de klant zijn beschadigd.

Artikel 7. Klachten en garanties
7.1  De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken/inspecteren of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.

Indien dit niet het geval is, dient u Miyos daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/per e-mail en gemotiveerd in kennis te stellen. Bij gebreke hiervan vervalt elke aanspraak ter zake.

7.2  Product afbeeldingen hoeven niet altijd overeen te komen met het uiterlijk van de geleverde producten. In het bijzonder kunnen er na assortiment vernieuwingen van de fabrikant wijzigingen optreden in het uiterlijk en de verpakking van de producten. De klant kan geen klachten indienen over geconstateerde gebreken als het deze wijzigingen in het product betreffen.

7.3  Elke aanspraak van de klant ter zake van geleverde producten vervalt bovendien, indien:

–   de producten niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van Miyos;

–   de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de producten;

–   Miyos niet terstond door de klant in de gelegenheid is gesteld de reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen;

–   de klant niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting.

7.4  Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Miyos de keuze hetzij de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te herstellen, hetzij te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Op deze nieuwe levering zijn deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

7.5  Klachten over gebreken verjaren in ieder geval één jaar na het tijdstip van afleveren van producten.

7.6  De kosten voor het terugzenden van producten bij geconstateerde gebreken zijn voor rekening van Miyos, nadat wij uw artikel hebben ontvangen. U krijgt achteraf een vergoeding voor de gemaakte verzendkosten van het artikel dat u heeft teruggestuurd. Betalingen vinden plaats binnen 30 dagen.

7.7  Miyos is niet aansprakelijk voor vertraging van een bestelling door PostNL. Mocht de klant de bestelling niet binnen de gewenste termijn hebben ontvangen en Miyos kan aantonen dat de bestelling binnen de gewenste verzendtermijn is verstuurd geeft dit de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden bij Miyos.

Artikel 8. Plichten van de klant
8.1  Indien de klant via de website een account bij Miyos aanvraagt, verschaft Miyos na controle en akkoordbevinding aan de klant een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gegevens zijn strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor het gebruik door de desbetreffende gebruiker die zich heeft aangemeld.

8.2  De klant garandeert dat de betreffende gebruiker bevoegd is tot het doen van bestellingen namens de klant.

8.3  De klant ziet erop toe dat de gebruiker de gebruikersnaam en het wachtwoord strikt vertrouwelijk zal gebruiken en niet aan derden zal verstrekken. Miyos mag er vanuit gaan dat als een gebruiker zich aanmeldt onder bedoelde gebruikersnaam en wachtwoord, dat het de handelingsbevoegde gebruiker betreft van de klant.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1  Alle wijzigingen op de verpakking en bijsluiters dienen te worden opgevolgd. Voor afwijkend gebruik en/of hantering daarvan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

9.2  Miyos, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van de internetsite, het (onjuiste) gebruik van de internetsite door de klant en het verstrekken van onjuiste gegevens door de klant.

9.3  Miyos is, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de door haar geleverde producten en/of enige tekortkomingen bij de uitvoering van de overeenkomst of het schenden van enige andere verplichtingen jegens de klant.

9.4  Schade, als bedoeld dit artikel, die naar het oordeel van de klant te wijten is aan de opzet of grove schuld van Miyos, dient zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Miyos te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis is gebracht van Miyos, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aannemelijk kan maken dat zij de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

Artikel 10. Overmacht
Indien Miyos door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand. Indien de overmacht toestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding. Onder overmacht van Miyos wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was.

Tot die omstandigheden worden ook gerekend problemen bij de toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmacht toestand op de hoogte stellen.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1  Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, diensten, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2  Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Winkelwagen
Winkelwagen Leeg